PORZĄDEK ROKU

Obyczaje Nasze ułożone są według Kalendarza Liturgicznego Kościoła Rzymskokatolickiego. Taki układ chronologiczny jest naturalny i dlatego dominuje, tak w najdawniejszych jak i najnowszych opracowaniach.

Rok Liturgiczny zaczyna się od Adwentu - czterotygodniowego okresu oczekiwania na Narodzenie Pana Jezusa. W pierwszej kolejności zatem jest Zima, później Wiosna, Lato i jako ostatania Jesień.

Zima

Wiosna

PORZĄDEK TYGODNIA

Niedziela

Trójca Przenajświętsza

Niedziela jest dniem świątecznym. Koniecznie należy wziąć udział w Myszy św. i przystąpić do Komunii św. W niedzielę należy wystrzegać się wszelkich prac, za wyjątkiem koniecznych jak przygotowanie posiłku. Dzień spędza się na wypoczynku oraz spotkaniu z rodziną, krewnymi lub przyjaciółmi.

Poniedziałek

Dusze czyśćcowe

W poniedziałki modlimy się za dusze czyściowe, szczególnie za zmarłych członków rodziny, krewnych, przyjaciół i dobrodziejów. Możemy w tym celu posłużyć się modlitwą za zmarłych, np. Litanią za zmarłych w czyściu cierpiących lub jedną z poniższych modlitw.

Boże, Ty kazałeś nam czcić ojca i matkę, zmiłuj się nad naszymi rodzicami, odpuść im grzechy, i nagródź ich trudy, a nam pozwól oglądać ich w radości światła wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia, prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryji, zawsze Dziewicy, i wszystkich Świętych, dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel swoim zmarłym sługom i służebnicom odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez nasze modlitwy dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Wtorek

Aniołowie Stróżowie

Środa to dzień modlitw do Aniłów Stróżówów o pomoc. Szczególnie często zwracaj się do swojego Anioła Stróża prosząc go o pomoc we wszystkich sprawach.

Święty Aniele Stróżu, który z Bożego nakazu czuwasz nade mną, abym nie poniósł szkody na duszy i ciele, bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia, pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi. Proszę także, byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia, których spełnienie będzie się podobało Bogu i przyniesie pożytek ludziom. Gdybym jednak okazywał lekceważenie względem Ciebie i Twoich starań o moje dobro, wstrząśnij mną, stań mi na drodze, bądź przeszkodą dla mnie. Proszę także, aby Twoja obecność była otuchą dla mnie, gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci. Czuwaj nade mną, aż doprowadzisz mnie przed oblicze Ojca Niebieskiego. Amen. św. Ojciec Pio

Środa

Święty Józef

Środa jest dniem wspomnienia św. Józefa Opiekuna św. Rodziny i Rzemieślnika. Charakterystyczne cechy św. Józefa to zawierzenie Bogu, pokora i służebność. Imię Józef tłumaczy się jako "Bóg przydał".

Dlatego od niepamiętnych czasów utrwalił się zwyczaj rozpoczynania wszystkich nowych dzieł, zwłaszcza związanych z pracą, w środę i zawierzanie ich powodzenia opiece św. Józefa.

Chwalebny Józefie Święty, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę bym i ja pracował w duchu pokuty, w celu zadośćuczynienia za me liczne grzechy: bym pracował sumiennie raczej z poczucia obowiązku niż dla swojego upodobania, bym pracował z weselem i z wdzięcznością dla Boga, upatrując swą chlubę w życiu i rozwijaniu przez pracę darów odebranych od Boga, bym pracował w porządku, spokojnie, w miarę moich sił i cierpliwie, nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami; bym pracował przede wszystkim w czystej intencji i z zapomnieniem o sobie, mając nieustannie przed oczyma śmierć i rachunek, który muszę złożyć za czas stracony, ze zmarnowanych talentów, z opuszczenia dobrego, z próżnej dumy w powodzeniu, tak szkodliwej w dziełach Bożych. Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twój wzór, o Święty Patriarcho Józefie. To będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie. Amen.

Czwartek

Sakramet Eucharystii

Słowo communio pochodzi z języka łacińskiego i oznacza: zjednoczenie. Kiedy podczas Mszy świętej przystępujemy do Komunii św., wtedy dokonuje się nasze communio z Panem. Osoby, które z różnych względów nie mogą przystąpić do Komunii św. powinny pragnąć Komunii Duchowej poprzez modlitwę.

Tego dnia odwiedź Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w kościele oraz w ciągu dnia powtarzaj często modlitwę Komunii Duchowej:

Pragnę Cię przyjąć Panie z tą samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka, z duchem i żarliwością świętych. O mój Jezu, wierzę że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mej duszy. Skoro nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź duchowo do mego serca. Miłuję Cię już obecnego w mym sercu i łączę się całkowicie z Tobą; nigdy nie pozwól mi oddalić się od Ciebie.

Piątek

Męka i Śmierć Jezusa Chrystusa

Piątek to dzień Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa. Rozważaj te wydarzenia odmawiając Drogę Krzyżową:

Sobota

Najświętsza Maryja Panna

Sobota w całości poświęcona jest Najświętszej Maryji Pannie. Wszelkie nasze sprawy powinniśmy zawierzyć Jej Opiece i Wstawiennictwu. Każdą nową inicjatywę rozpoczynaj z Najświętszą Maryją Panną właśnie w sobotę, wzywając Ją słowani modlitwy:

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życia, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

K. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, ucieczko nasza i mocy, wejrzyj łaskawie na lud Twój do Ciebie wołający i za przyczyną chwalebnej i niepokalanej Dziewicy i Matki Bożej Maryi, z świętym jej Oblubieńcem Józefem, z świętymi Apostołami Twoimi Piotrem i Pawłem, oraz wszystkimi Świętymi, wysłuchaj miłościwie i łaskawie prośby nasze, które za nawrócenie grzeszników, za wolność i wywyższenie świętej Matki Kościoła naszego do Ciebie zanosimy. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

PORZĄDEK DNIA

Geneza

Tradycja odmawiania modlitw przez chrześcijan w ciągu dnia jest żywa od pierwszych dni istnienia Kościoła. Jezus Chrystus jest najdosokonalszym wzorem do naśladowictwa w gorliwej i częstej modlitwie do Boga Ojca. Jednej z takich modlitw sam nas nuczył: Ojcze nasz...

Modlitwa towarzyszy Jezusowi przez całe ziemskie życie. Jezus modli się w sposób szczególny, często udaje się na "miejsce pustynne", innym razem "na górę", by w samotności rozmawiać z Bogiem Ojcem. Ale też modli się "pośród tłumów", dziękując Bogu Ojcu za to, że Go wysłuchał. "Noc" również jest czasem modlitwy Jezusa, jak w Ogrójcu w Wielki Czwartek. "Każda pora dnia", czy to noc czy dzień, i "każde wydarzenie" jest sposobnością dla Chrystusa do modlitwy.

Dlatego i nam Chrystus nakazał byśmy "się modlili i nigdy nie ustawali" (Łk 18,1). Badź to uwielbiając Boga, bądź to dziękując Mu za otrzymane dary, albo też błagając Boga o nowe łaski.

Liturgia Godzin - Brewiarz

Do najstarszych i najważniejszych modlitw Kościoła należy Liturgia Godzin zwana też Brewiarzem. Nazwa Liturgia Godzin bierze się stąd, że cała doba podzielona jest na kilka godzin kanonicznych, w których należy odmawiać określone modlitwy.

Początkowo chrześcijanie kontynuowali zwyczje żydowskie i modlili się trzy razy dziennie o 3, 6 i 9 godzinie wg zegara starożytego. Dziś odpowiadają im godziny 9, 12 i 15. Z tych godzin wywodzą się pory modlitwy w Liturgii Godzin zwane: Tercja, Seksta i Nona.

Do w/w godzin modlitewnych chrześcijanie dodali czuwanie nocne przed Paschą i przed każdą niedzielą. Ponieważ te modlitwy nocne były długie, podzielono je na dwie części: jedną odmawiano nocą, a drugą kończono następnego dnia rano. Tak narodziły się Nieszpory (cześć nocna) i Laudesy (część poranna). Do rozwoju modlitw nocnych, bez wątpinia przyczyniły się prześladowania chrześcijan z pierwszych wieków. Chrześciajnie musieli się zbierać nocą i modlić w ukryciu.

Od IV w. Kościół uzyskał wolność wyznaniową. Od tej pory datuje się bujny rozwój życia zakonnego. Ok 417 r. w klasztorze w Betlejem narodził się zwyczaj wspólnych modlitw braci jeszcze po Nieszporach i po Laudesach. Tak z czasem utwaliły się jeszcze dwie godziny kanoniczne: Pryma (o wschodzie słońca - pierwsza godzina dnia) i Kompleta (przed spoczynkiem - ostatnia godzina dnia).

 • Laudesy (zwana też Jutrznia) - od piania koguta do wschodu słońca
 • Pryma - o wschodzie słońca
 • Tercja - od wschodu słońca do 9:00
 • Seksta - w południe o 12:00
 • Nona - od 15:00 do zachodu słońca
 • Nieszpory - od ukazania się pierwszej gwiazdy na niebie
 • Kompleta - przed spoczynkiem

Oficjum Rzymskie

Zbiór modlitw Liturgii Godzin nazywa się też Oficjum Rzymskim. Św. Benedykt określił zasady tworzenia modlitwy brewiarzowej:

 • Co tydzień recytować cały psałterz, co rok przeczytać całe Pismo św.
 • W oficjum nocnym przestrzegać uświęconej liczby 12 psalmów
 • Podczas dnia i latem krótsze preces, w niedzielę i podczas nocy dłuższe preces
 • Nie należy zbytnio przedłużać oficjum nocnego
 • Każda godzina kanoniczna powinna tworzyć harmonijną całość co się osiąga przez odpowiedni podział psalmów, hymnów i modlitw

W VI w. wszystkie osoby duchowne zostały objęte obowiązkiem codziennego odmawiania Liturgii Godzin. W następnych wiekach Brewiarz przechodził wielokrotne poprawy i udoskonalenia, ale zasadniczy schemat modlitw pozostał ten sam.

Liturgia Godzin dla świeckich

Na osobach świeckich nie ciąży obowiązek odmawiania Liturgi Godzin. Tym nie mniej jest ona często praktykowana. Można spotkać się ze specjalnymi wydaniami Brewiarza dla świeckich, który jest uproszczoną i skróconą wersją Oficjum Rzymskiego dla duchownych.

Tradycyjne modlitwy

Osoby świeckie nie są objęte obowiązkiem odmawiania Liturgii Godzin. Są natomiast zobowiązanie do ciągłej i nieustannej modlitwy. Długa Tradycja Kościoła wypracowała niezliczone rzesze modlitw. Poniżej prezentujemy najstarsze i najpopularniejsze modlitwy, z zaznaczeniem czasu ich odmawiania.

O świcie Serviam! - Będę służył!
Anioł Pański
Pacierz
Godzinki ku Niepokalanemu Poczęciu Najświętszej Maryji Panny
W południe (12:00) Anioł Pański
Po południu (15:00) Godzina Miłosierdzia Bożego - Droga Krzyżowa
O zmierzchu Anioł Pański
Przed snem Rachunek sumienia
Nocą (23:00, każdy czwartek) Godzina święta
W ciągu dnia Koronka do Miłosierdzia Bożego
Różaniec
Akty strzeliste